عوامل مدیریتی و تاسیساتی موثر در یک واکسیناسیون موفق


واکسیناسیون موفق
بجز عواملی مانند مشکلات ژنتیکی، سطح پایین آنتی بادی های بدن پرنده، سطح استرس نامناسب، کمبود مواد مورد نیاز، سطوح مختلف پیشرفت بیماری و ... سایر عوامل با کمی دقت می تواند در حدی که به یک واکسیناسیون مناسب منجر شود کنترل گردد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: مواد...