چرا آب خالی مناسب واکسیناسیون نیست؟


بلوگارد
سه دلیل مهم برای مناسب نبودن آب خالی برای واکسیناسیون 1. آب خالی حاوی مواد اکسید کننده است ماننده کلر 2. آب خالی اکثرا تعادل PH ندارد 3. فشار اسمزی پایین تری دارد چگونه واکسن را در مقابل اکسید کننده ها مقاوم کنیم؟ محصول بلوگارد (Blue Guard) دارای تکنولوژی هست که به خوبی می تواند میزان کلر آب را...